Một Phút TOEIC #7–Giải câu hỏi Liên từ (only if, either, both, not only)

Giải câu hỏi Liên từ (only if, either, both, not only)

Giải câu hỏi Liên từ là một dạng bài rất phổ biến trong  đề thi TOEIC. Dạng bài sẽ kiểm tra kiến thức của thí sinh về ngữ pháp câu và cách dùng Liên từ. Hôm nay, hãy cùng Lửa Toeic  giải một câu  đề thi có dạng bài này nhé.

Cùng xem Video sau:

 

Dạng bài kiểm tra kiến thức của thí sinh về ngữ pháp và cách sử dụng liên từ.
Trong câu hỏi đề thi, có thể thấy 4 đáp án như sau : only if, either, not only và both.

Theo ngữ pháp, ta có thể nhận thấy các cụm liên từ thường đi với 1 liên từ như sau:
(A) only if S+V+O, V(auxiliary V) + S +V (main V) => Cấu trúc đảo ngữ
(B) either…or….
( C ) both ….and….

(D) not only…. but also….

Như vậy, đáp án phù hợp nhất trong trường hợp này là C.

*Từ vựng trong câu:

-Offer /ˈɔfər/ (v) đưa ra bán , chào bán

-Service /ˈsərvəs/ (n)dịch vụ

-Tax preparation /tæks  ˌprɛpəˈreɪʃn/ (n) chuẩn bị thuế

-Financial management /fəˈnænʃl   ˈmænɪdʒmənt/ quản trị tài chính

-Consultation /ˌkɑnslˈteɪʃn/ (n) sự tư vấn, sự cố vấn

 

Xem thêm nhiều Video Một phút Toeic tại Đây.

Lửa Toeic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *